ประชาสัมพันธ์

นางสาวปริยฉัตร  แก้วฟู  ชื่อผลงาน  การบริหารจัดการตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ในเขตปฏิรูปที่ดิน: กรณีศึกษา เกษตรกรกลุ่มหนองคู-ศรีวิลัย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   ไฟล์ผลงาน  Details...

นางสาวกริษฐา   ไตรรัตน์อภิบาล  ชื่อผลงาน  ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ไฟล์ผลงาน   Details...

นางสาวอรทัย  อริยะโภคะกุลชื่อผลงาน   การจัดการขยะด้วยระบบ Traffy  Waste  ของเทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ตไฟล์ผลงาน   Details...

--= NFSP =--

สาขาพัฒนาสังคม  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร "การบริหารและพัฒนาสังคม"  ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564ภาคพิเศษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คู่มือการสมัคร,ใบสมัครภาคปกติ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย : www.grad.ku.ac.th   Details...

โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน

สาขาพัฒนาสังคม ดำเนินการการจัดการเรียนการสอนภายใต้โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรับผิดชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทั้งในโครงการภาคปกติและโครงการภาคพิเศษ ซึ่งมีโครงสร้างองค์กรดังแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

 

โครงสร้างการบริหารงาน
สาขาพัฒนาสังคมมีโครงสร้างการบริหารงาน ดังแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างการบริหารงาน


สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.