Facebook สาขาพัฒนาสังคม
สาขาพัฒนาสังคม ได้เปิด Facebook เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างสาขากับนิสิตและศิษย์เก่าทุกท่าน ขอเชิญชาว SD เพิ่มสาขาพัฒนาสังคม เป็นเพื่อนได้ที่นี่ http://www.facebook.com/profile.php?id=100001400930547
< ก่อนหน้า

สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.