ประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริกัญญา  ประวันโตชื่อผลงาน : ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุบางบัวทอง  ไฟล์ผลงาน นางสาวอาทิตยา  ประวันโตชื่อผลงาน : คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานฝ่ายการให้บริการชำระเงิน ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ไฟล์ผลงาน   Details...

นางสาวกิตติยา  ทัพเมือง    ชื่อผลงาน  ความสุขในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   ไฟล์ผลงาน    Details...

สาขาพัฒนาสังคม  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร "การบริหารและพัฒนาสังคม"  ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564ภาคพิเศษ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คู่มือการสมัคร,ใบสมัครภาคปกติ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย : www.grad.ku.ac.th   Details...

--= NFSP =--

นางสาวรื่นฤดี  โอชนานนท์  ชื่อผลงาน  ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  ไฟล์ผลงาน   Details...


สาขาพัฒนาสังคม โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.